Japanese Ganzhan Tea Bowl 19th Century

Japanese Ganzhan Tea Bowl 19th Century

Regular price $800.00 Sale

Japanese Ganzhan Tea Bowl 19th Century